Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

DOELSTELLINGEN

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
Wij staan ervoor om alle burgers in de Nederlandse Antillen hun vrijheid terug te geven.
Vrijheden die hen niet langer meer onthouden kunnen en mogen worden.
Hoe gaan we dat aanpakken;
Sociaal
       - Aanpak armoede, voor de eerste tijd winkels die de minderbedeelden aan hun 
        eerste levensbehoefte moeten voorzien.
       - Ziekteverzekering voor alle burgers, geen klasse verschillen meer.
       - Optrekken van minimum loon.
       - Optrekken van AOV naar een menselijk bestaan.
       - Het instellen van nieuwe wetten ter bescherming van de ‘gewone’ burger.
       - Eerlijke gezondheidszorg voor iedereen door het stoppen van de maffiapraktijken 
        en oplichterijen in de zorg.
       - Bereikbaar maken van gezonde voeding voor een ieder door o.a. opheffen van 
        invoerrechten en o.b. op gezonde voeding.
       - Controle en regelingen op gebruik van giffen zoals insecticiden en pesticiden, 
        die gebruikt worden om de mensen opzettelijk ziek te maken.
Maatschappij
       - Aanpak corruptie, gokken, pornografie en witwas praktijken.
       - Aanpak kinderporno en incest op het eiland.
       - Woningbouw (FKP) doorlichten.
       - Nationale bank doorlichten.
       - Alle landskantoren doorlichten op efficiënt werken.
       - Ambtenaren apparaat terugvoeren naar normale proporties.
       - In het verleden aangegane contracten opnieuw doorlichten en beoordelen
        op onrechtmatigheden.
       - Inventarisatie illegaal bouwen en ongeoorloofd land bezitten.
       - In het verleden land uitdelen terugdraaien.
Politiek
       - Schoonmaak van de gehele politiek.
       - Politiek zal gevoerd worden door diegenen die geen crimineel verleden hebben.
       - Het terechtstellen van al diegenen die zich vergrepen hebben aan alle 
        gemeenschapsgelden.
       - Wetten en regels die in het verleden op duistere manier tot stand zijn gekomen 
        worden weer teruggedraaid.
       - Overheids nv’s en semi overheids nv’s personeelsbestand doorlichten en 
        gekwalificeerd personeel zetten zoals het in de private sector gebeurt.
       - Afschaffen op non actief stellen voor al diegenen die nu daar gebruik van maken.
       - Totale transparantie in en rond de politiek.
Justitie
       - Justitie incl. politie zullen gescreend worden op betrouwbaarheid.
       - Totale schoonmaak Bon Futuro
       - Burgers die volgens hen in het verleden ten onrechte zijn veroordeeld, krijgen de 
        mogelijkheid om een heropening van de zaak.
Onderwijs
       - Het onderwijs wordt zodanig aangepakt dat elk kind aansluiting kan krijgen met 
        het internationale niveau.
       - Lokale opleidingen UNA en andere onderwijsinstellingen worden alleen nog 
        gesubsidieerd als ze voldoen aan internationale eisen.
Milieu/dieren en natuur
       - Optreden met zware sancties tegen alle vervuiling, zowel op het land als in de lucht 
        en in de zee, met zware beboeting en onmiddellijke inning van opgelegde boete.
- Er gaat een absoluut verbod komen op export en import van ALLE dieren, planten en zeeleven die beschermd zijn volgens de internationale Cites wet. Bestaande vergunningen gaan herzien en gecontroleerd worden.
- Op dierenmishandeling zullen zware straffen komen te staan.
- Het vernielen van natuur zal zwaar bestraft gaan worden en het afgeven van vergunningen tot kaalscheren zal aan zware eisen moeten gaan voldoen.
- Meer controleurs, in dienst van onze natuur, zullen mensen daarop moeten controleren
Economie
       - We zitten met een roestbak van een raffinaderij die de gemeenschap meer geld 
        kost dan oplevert. Deze zal moeten verdwijnen.
       - We hebben een offshore die ons land momenteel meer in diskrediet brengt dan 
        ons reclame oplevert.
       - Een DOK die zeer stil is en waar onmenselijke situaties heersen. Hier zal alles 
        helemaal goed uitgezocht moeten worden wie en wat daar achter zit.
       - Een haven die uitpuilt aan illegaliteit wat betreft drugs, wapens en verdere 
        handelingen. Grote schoonmaak is een must.
       - En de free zone op ‘Hato’ die alsmaar door de vele illegale internet gokken en 
        porno sites ook niet positief in de kijker staat. Ook hier moeten zeer strenge 
        regels en controles opgezet worden.
       - Daarnaast hebben we de nodige semi overheidsbedrijven die zeker niet een 
        gezonde bedrijfsvoering hebben en meer op een ‘free for all’ lijken. Al het huidige 
        personeel en de bedrijfsvoeringen zullen stuk voor stuk geëvalueerd moeten 
        worden en de juiste mensen op de juiste plaatsen gezet moeten worden. Het kan 
        zijn door omscholing of bewustwording in hoe een bedrijf gevoerd moet worden.
        Kan de persoon niet mee dan is hij duidelijk niet geschikt voor die job.
       - Er zullen grote bedrijven aangetrokken moeten worden vanuit de wereld in een 
        gezond bedrijfsklimaat. Het correct en snel afhandelen van vestigingspapieren en 
        nodige faciliteiten moeten in zeer korte termijnen mogelijk zijn. Tijd is geld en als 
        we nota bene met een beurs willen beginnen dan kunnen we niet zeggen 'Mañan'.
       - Kortom, in de financiële, elektronische, olie- en gaswinning, nieuwe internationale 
        bedrijven en toerisme kan het eiland veel profijt trekken op de locatie waar we 
        leven en wonen.

     
Partij ideaal
        De partij gaat opkomen voor de burgers zodat elke burger een menswaardig 
        bestaan kan opbouwen en geen slaaf meer is van een corrupt systeem. Iedereen 
        krijgt dezelfde rechten maar ook dezelfde plichten.


Partij structuur
       Bij deze partij gaat het niet om namen van bekende of onbekende mensen.
       Het gaat om het ideaal van de partij na te leven en tot uitvoering te brengen.
       Daarom zal deze partij, zeker in het begin van zijn bestaan, bestaan uit een persoon.
       Deze persoon zal zorg dragen dat naargelang er vacatures in de PBV vrij komen, 
       deze ingevuld gaan worden door adequate mensen.

De structuur zal als volgt worden:
       - Bestuur en leden met mensen die de partij idealen blijven coördineren.
       - Politici die, onder andere, uit de zakenwereld gaan komen aangevuld met 
        Antilliaanse academisch geschoolde jongeren die vanuit bijvoorbeeld Nederland 
        terugkomen om voor hun land te gaan werken. Ook is het ten aller tijde mogelijk 
        dat huidige lokale academici, die menen voor een bepaalde functie geschikt te zijn, 
        op de openstaande vacatures te solliciteren. De nieuwe politici zullen allemaal 
        doorgelicht gaan worden op hun verleden.
        Een regering zou dan een zakenkabinet (regering) worden.
        Het land Curaçao zal als een bedrijf heropgebouwd worden.
        Een land waar het niet gaat om winst draaien, maar om een land te draaien. 
        Dat allemaal met als doel alle burgers een menswaardig bestaan te garanderen.
Startend met een streep onder wat geweest is en dan opnieuw een land op gaan 
bouwen wat economisch gezond is en mee kan draaien wereldwijd.
       
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 
Voor reklame materiaal (klik hier)


PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!

 

   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily