Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 3-2b RAPPORT van de reviewcommissie ‘Spelonk’

(13 november 2009)

Achtergrond

Op 17 juli 2005 werden op Bonaire, op het terrein Bolivia,
nabij Boka Spelonk, de levenloze lichamen aangetroffen van de
gebroeders Wendell en Lysandro Martis. Zij bleken in de nacht
van 15 juli met schoten uit een vuurwapen om het leven te zijn
gebracht.

Het Gemeenschappelijk Hof van justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba heeft op 6 juni 2006 in verband met de
moorden 4 personen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend
van 2 jaar voor vuurwapenbezit (Ludson “Chong” Craane) en
8 jaar voor medeplichtigheid aan medeplegen doodslag (Nozai
Thomas) tot 18 jaar voor het medeplegen van doodslag en vuurwapenbezit
(Eimar “Macho” Wanga) en 24 jaar voor het medeplegen
van moord en vuurwapenbezit (Andy “Kabes” Melaan). Wanga
heeft bekend samen met Melaan beide slachtoffers te hebben omgebracht.
Melaan daarentegen, is altijd blijven ontkennen. Thomas
erkende aanvankelijk medeplichtig te zijn geweest, maar trok die
verklaringen later in. Melaan en Thomas hebben cassatieberoep
ingesteld, maar dat is op 22 mei 2007 door de Hoge Raad in Den
Haag verworpen.

Aanleiding reviewcommissie

Nadien heeft dr. Lucio LA. Ricardo, gepensioneerd psycholoog,
publiekelijk ernstige twijfels geuit omtrent de juistheid
van de tegen Melaan en Thomas uitgesproken veroordelingen.
Op Bonaire is toen bezorgdheid ontstaan. Daarop besloot de
Procureur- Generaal, mr. Dick A. Piar, op 27 februari 2009 een
reviewcommissie in te stellen om hem te adviseren of er aanleiding
bestaat stappen te nemen tot ambtshalve herziening dan wel
gratiering van Melaan en Thomas.

De commissie bestond uit mr. Ronald P. Koeijers, advocaat
en voormalig lid van het Hof voornoemd, prof. mr. lan M. Reijntjes,
hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van de Nederlandse
Antillen en mr. Leo A.1.M. de Wit, voormalig hoofdofficier van
justitie te Amsterdam, en werd ondersteund door mr. drs. Shaida
R.1. van Triest-Martis. De commissie bracht op 13 november 2009
rapport uit aan de Procureur Generaal.

Werkveld

In een casus als deze kan een verzoek tot herziening slechts
worden gebaseerd op de aanwezigheid van een novum (in de zin
van art. 453 lid 1 onder b van het Wetboek van Strafvordering).
Oat is -kort gezegd- een omstandigheid die de rechter niet kende
en die zo slecht met de uiteindelijke uitspraak verenigbaar lijkt
te zijn, dat het ernstige vermoeden ontstaat, dat de rechter de
verdachte in dit geval zou hebben vrijgesproken indien hij er wel
van op de hoogte was.

Voor gratiering kan volgens de commissie in dit geval alleen
aanleiding bestaan, indien het verder executeren van de straf
niet meer gerechtvaardigd is. Oat kan gebeuren als - zonder dat
er sprake is van een novum - zo ernstig moet worden getwijfeld
aan de juistheid van de rechterlijke uitspraak, dat aangenomen
moet worden dat de rechter, indien de zaak nogmaals aan hem zou
worden voorgelegd, niet meer tot een veroordeling zou komen.
De commissie heeft zich dus twee vragen gesteld: zijn er
nova die aanleiding zouden kunnen geven tot herziening door de
rechter? is er anderszins reden om zo ernstig te twijfelen aan de
juistheid van de door de rechter uitgesproken bewezenverklaringen,
dat gratiering gerechtvaardigd is?

Veilige veroordelingen

De commissie kan op basis van de onderzochte stukken
de stelling van dr. Ricardo beamen, dat de identificatie van forensische
sporen door de politie te wensen over heeft gelaten en dat
niet afdoende onderzoek is gedaan naar de plaats waar de moorden
hebben plaatsgevonden. Doordat weinig bruikbare sporen werden
gevonden, was de rechter in sterke mate aangewezen op verklaringen
van de direct betrokkenen, met name Wanga en Thomas.
De commissie constateert verder -in aansluiting op kritiek
van dr. Ricardo- dat de politie tijdens de verhoren daderinformatie
heeft prijsgegeven. De verklaringen van Wanga en Thomas bevatten
echter zoveel verifieerbaar juiste details, dat niet aannemelijk
is dat deze hen alle uit de mond van de verhorende politie ambtenaren
bekend zijn geworden. De commissie heeft -anders dan
dr. Ricardo geen reden gevonden om te vermoeden dat de druk
op de verdachten tijdens de verhoren, door toedoen van politie of
OM op onoirbare wijze is vergroot.

Anders dan dr. Ricardo vindt de commissie geen aanknopingspunten
voor het vermoeden dat politie en OM de rechter
hebben misleid. Veel van de argumenten van dr. Ricardo tegen
beslissingen van de rechter zijn terug te voeren op verhalen van
de veroordeelden die hij gelooft, maar door de rechter terzijde zijn
gezet. De rechter heeft zijn bewijs volgens een gebruikelijke methode
opgebouwd door verklaringen op te splitsen in bruikbare en
onbruikbare, geloofwaardige en ongeloofwaardige delen. Daarbij
heeft de rechter in de ogen van de commissie steeds verantwoorde
keuzes gemaakt.

 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily